ביטוחים – מידע כללי

מרכז הספורט הארצי לבית"ר

עונת 2020-2021 חידוש ביטוח ספורטאים
במסגרת חידוש הביטוח לעונת 2019-2020 ולאחר משא ומתן ארוך הצלחנו להגיע להסכמות ולחדש את הביטוח לעונה נוספת בחברת הביטוח איילון. נוספת.
הפוליסות הינן בהתאם וע"פ חוק הספורט, תוקף פוליסת הביטוח הינו לתקופה שבין 1/9/2020-31/8/2021.
הננו חוזרים ומזכירים כי לאור השינויים שחלו בחוק בדבר חובת עריכת ביטוח, ובטרם ההחלטה להתקשר בפוליסה, מומלץ לבחון כל ספורטאי תחרותי האם הוא נמנה כחלק מההגדרות הפוטרות מביטוח או שמא חובה לערוך בגינו ביטוח, וכן לשקול האם נכון במקרים מסוימים להמשיך ולבטח אף אם אין חובה בחוק.
לגבי ביטוח צד ג' ואחריות מקצועית אגודות- אין כל שינוי במצב הקודם ויש להמשיך ולערוך את הביטוחים כנהוג ובגבולות אחריות מספקים.
בהתאם לסיכומים מול חברת איילון ניתן לרכוש פוליסות ביטוח לספורטאים ולאגודה בהתאם לקטגוריות הבאות:

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תוכנית הביטוח מוצעת ע"י מרכז בית"ר כסיוע ושירות לאגודות, ומרכז בית"ר אינה פועלת כמבטח ו/או כמתווך לעסקי ביטוח בשום צורה ואופן ואינה חבה באחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או שלוחית בגין מקרה ביטוח. כל מעורבותה מתמצה ברכישת פוליסה עבור בית"ר ו/או אחר ומתן הסכמתה כי האגודות אשר ימצאו לנכון, יבטחו את הספורטאים באמצעות הפוליסה בחברת הביטוח איילון, לפיכך במקרה בו מרכז בית"ר תחויב בשל מקרה ביטוחי כנ"ל תשפה האגודה את מרכז בית"ר בשל החיוב שנפסק לחובתה.

האמור במכתב זה מוגש לידיעתכם ואין לראות בו כהמלצה לביצוע וכל פעולה שתעשה על פי המוצע והפרטים האמורים הינה על אחריות המבצע בלבד.

אגודות המעוניינות לחדש את הביטוח לעונת 2019-2020 יתבקשו לבדוק תחילה כי אין להם חובות בגין עונות קודמות , במידה וקיים חוב, על האגודה יהא להסדיר באופן מידי את החובות והתשלומים.

אגודה שלא תסדיר את החובות לא תוכל לחדש את הביטוח לעונת 2019-2020 .

לאחר הסדרת החובות יש לפעול כדלקמן:

 1. יש להגיע עם המחאות וחותמת האגודה לצורך הסדרת התשלום הכספי מראש וזאת בהתאם למספר הספורטאים שברצונכם לבטח.
 2. יש לחתום על הסכם הצטרפות לפוליסת ביטוח קולקטיבית, בהסכם זה מפורט תנאים כללים לביטוח. התחייבות אגודה לתשלומי הביטוח וכתב ערבות חתום בידי מורשה חתימה בעמותה.
 3. שיק אישי של ב"כ הקבוצה ללא תאריך פירעון לפקודת מרכז בית"ר, השיק יוחזר לאחר העברת כל התשלומים בגין ביטוח הקבוצה לעונת המשחקים 2020-2021.

כללי

תעריפים ותשלומים בגין ביטוח- יחושבו על פי פרמיה שנתית מלאה – 100% במשך כל שנת הביטוחים , בין אם השחקן הצטרף במהלך העונה או בתחילתה.
פרטים נוספים וקבלת מידע על תעריפי הפרמיות ניתן לפנות לסוכנות הביטוח שגיא גונן טל' 04-8700002, שם הסוכן – תום סבג.

השתתפות עצמית

בכל מקרה של תביעה צד ג' ואו אחריות מקצועית כנגד האגודה, תשלום ההשתתפות העצמית יחול על האגודה וזו תהיה מחויבת להעביר התחייבות בלתי חוזרת להסדרת התשלום למרכז בית"ר.

הנחיות להעברת רשימות שמיות

 • לאחר הסדרת סעיפים 1,2,3 באחריות האגודה בלבד להעביר רשימות שמיות של המבוטחים בקובץ אקסל יש לציין שם פרטי, שם משפחה ,ת.ז. תאריך לידה, כתובת מייל, תאריך תחילת פעילות, קטגוריה:-בוגרים /נוער/ בית ספר/צוות (טופס רשימות ספורטאים לביטוח ניתן להוריד מאתר מרכז בית"ר).
 • הוספת ספורטאים במהלך העונה – לאחר הגשת הרשימה הראשונה והסדרת התשלום בגינה, תינתן פשרות לאגודות להוסיף ספורטאים. הכיסוי הביטוחי של השחקנים הנוספים יחל מהיום בו התקבלה הרשימה והועברה למרכז בית"ר והחיוב בגין התוספת יהיה בעלות של פרמיה מלאה.
 • נציג האגודה יתבקש להגיע למשרדי בית"ר ולהסדיר את התשלום הנוסף טרם העברת הרשימה.
 • נבחנים – ניתן לבטח שחקנים המגיעים לצורך מבחנים באגודה לתקופה של עד 31 יום (להלן: "נבחנים").
 • שימו לב , נבחן החורג ממשך 31 ימים , יעודכן ויחויב בפרמיה שנתית מלאה. האגודה מחויבת להודיע למרכז בית"ר על השחקנים אשר מגיעים להיבחן בקבוצה טרם התחלת הפעילות על ידי העברת רשימה שמית בקובץ אקסל (טופס נבחנים ניתן להוריד מאתר מרכז בית"ר) לא יתקבלו ולא יאושרו כיסויים לטפסים ללא פרטים מלאים לרבות תאריך התחלה וסיום של פעילות.
 • החיוב בגין שחקן נבחן הינו– 8% מהעלות השנתית.
 • לא יתקבלו ולא יבוטחו!!!!
  • אגודות אשר יעבירו רשימות שמיות בדוא"ל ולא הוסדר בגינם התשלום תחילה.
  • רשימות מבוטחים אשר יועברו בפקס ולא בקובץ אקסל בדוא"ל בהתאם להנחיות.
  • רשימות ספורטאים אשר לא הועברו במלואן וימצאו בהם פרטים חסרים (ת"ז/תאריך לידה וכו). רשימה זו לא תתקבל ע"י חברת הביטוח ולא תבוטח למרות ששולם בעדה הביטוח- שימו לב – רשימה ללא פרטים מלאים נפלטת אוטומטית מהמערכת.
 • את רשימות הספורטאים יש להעביר בדוא"ל בלבד בקובץ אקסל מוקלד, פתוח לעריכה וע"פ הנהלים, ספורטאי אשר לא יופיע ברשימות לא יבוטח ולא יוכל להתאמן או לשחק והאחריות תחול על האגודה בלבד.
 • שחקנים מושאלים אינם מבוטחים תחת אגודת האם שלהם – באחריות הקבוצה בה השחקן משחק בפועל לבטח השחקן.
 • אגודות אשר לא יעבירו רשימות שמיות של מבוטחים – לא יבוטחו – אין "גרירה" של רשימות מעונה קודמת , גם לא רשימות נבחנים אשר נשלחו בחודש האחרון , יש לשלוח רשימות חדשות ונפרדות לעונת 19/20.
 • בתיקיית טפסים ניתן להוריד את המסמכים הבאים:
  • הסכם חידוש ביטוח.
  • טופס רשימות מבוטחים לספורטאים לעונת 2020-2021.
  • טופס רשימות נבחנים לעונת 2020-2021 (מיועד עבור ביטוח נבחנים עד חודש ימים בלבד).
  • רשימות מבוטחים של אגף הכדורגל וכדורסל יש להעביר לכתובת הדוא"ל הבאה mrbeitar@gmail.com

לתשומת לבכם: חידוש הביטוח אינו מתבצע אוטומטית. אגודה אשר לא תפעל על פי התנאים הרשומים במכתב זה לא תבוטח והאחריות בגין העדר הביטוח

דילוג לתוכן